مجموعه مهندسی شیمی

منابع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

منابع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

منابع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی به شرح زیر می باشند: انتقال حرارت مقدمه ای بر انتقال حرارت (اینکرو پرا) انتقال حرارت (هولمن) مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۷ ترمودینامیک ترمودینامیک مهندسی شیمی (اسمیت) – مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ترجمه محمد سلطانیه، چاپ سوم، ۱۳۷۸ مبانی ترمودینامیک (ون وایلن و زونتک-بورگناک) ترجمه غلامرضا ملک زاده و حسین کاشانی حصار، انتشارات جهان فردا، چاپ بیستم، ۱۳۸۴ مکانیک سیالات مکانیک سیالات (استریتر) ترجمه علیرضا انتظاری، انتشارات نوپردازان، [...]